Statut

STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

 

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę " Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy '' w dalszej części zwane Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą Władz Naczelnych jest m. St. Warszawa.

§ 4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania oraz przystępować do federacji stowarzyszeń.

§ 5.

Stowarzyszenie może powoływać Oddziały, Koła lub Sekcje. Oddziały mogą posiadać osobowość prawną. Przyjmuje się jednolite nazewnictwo oddziałów zawierające wyłącznie nazwę miejscowości: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w (--nazwa miejscowości--).

§ 6.

Stowarzyszenie posiada odznakę członkowską i sztandar oraz logo.

§ 7.

Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II Cele i środki działania Stowarzyszenia

§ 8.

Celami Stowarzyszenia są:

1) tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

3) popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno - organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

5) dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

6) doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) występowanie z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno – organizacyjnych oraz technicznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do organów państwowych,

2) przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia,

3) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,

4) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) występowanie w obronie interesów zawodowych członków Stowarzyszenia,

6) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych,

7) udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,

8) promowanie wiedzy i fachowości pracowników służby bhp poprzez dobrowolną certyfikację kompetencji w zakresie bhp

ROZDZIAŁ III Członkowie Stowarzyszenia

§ 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

1) członków zwyczajnych,

2) członków honorowych,

3) członków wspierających.

§ 11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba:

1) posiadająca obywatelstwo polskie, spełniająca wymogi kwalifikacyjne dla służby bezpieczeństwa i higieny pracy określone w odpowiednich przepisach,

2) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 12.

1. Członkiem honorowym może być osoba, która, ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy.

2. Godność członka honorowego nadawana jest przez Zjazd na wniosek Zarządu Głównego.

3. Utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu.

4. Członek honorowy nie podlega obowiązkowi opłacania składek członkowskich.

§ 13.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia i aktywnie wspierająca jego działania.

§ 14.

Członka zwyczajnego i wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej zainteresowanego.

§ 15.

1. Członek zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, a w szczególności:

1) wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia,

2) brać udział w zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

3) korzystać z doświadczeń Stowarzyszenia,

4) zwracać się do wszystkich Władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego oddziału.

2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

1) przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwał Władz Stowarzyszenia,

2) czynnie popierać cele Stowarzyszenia i brać udział w realizacji jego zadań,

3) uiszczać w terminie składkę członkowską,

4) doskonalić się w wykonywaniu zawodu,

5) przestrzegać norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz solidarności i dyscypliny organizacyjnej.

§ 16.

Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.

§ 17.

1. Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo brać udział z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia.

§ 18.

Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w przypadku:

1) złożenia przez członka wniosku o wykreślenie ze Stowarzyszenia do Zarządu Oddziału,

2) wystąpienie braku spełnienia przesłanek wymienionych w § 11,

3) nieusprawiedliwionego zalegania z uiszczaniem składek członkowskich przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia,

4) rażącego lub notorycznego łamania postanowień Statutu, innych wewnętrznych aktów prawnych lub uchwał Władz Stowarzyszenia,

5) nie przestrzegania norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz solidarności i dyscypliny organizacyjnej,

6) śmierci członka,

7) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym,

8) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

 

ROZDZIAŁ IV Władze Naczelne

§ 19.

Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:

1) Zjazd

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

4) Główny Sąd Koleżeński,

§ 20.

1. Kadencja Władz Naczelnych trwa cztery lata. Wybór nowych władz następuje najpóźniej w okresie dwóch miesięcy po upływie kadencji.

2. Wybór Władz Naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. Członkiem Władz Naczelnych może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia będący delegatem na Zjazd.

4. W przypadku powstania wakatu Władzy Naczelnej i związanej z tym konieczności uzupełnienia jej składu w toku kadencji, Władza, której skład wymaga uzupełnienia, przyjmuje do swego grona nowego członka spośród osób, które na Zjeździe otrzymały największą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). W razie braku takich osób przeprowadza się wybory uzupełniające. Liczba osób przyjętych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

5. W przypadku większej ilości powstałych wakatów niż 1/3 składu, przeprowadza się wybory pełnego składu danej Władzy na okres do końca biegnącej kadencji.

6. Funkcja Prezesa Zarządu Głównego może być sprawowana przez tę samą osobę najwyżej dwie kadencje przypadające bezpośrednio po sobie.

7. Odwołanie z członkostwa i/lub z funkcji we Władzach Naczelnych może nastąpić z powodu:

1) umyślnego lub rażącego naruszenia postanowień Statutu lub innych wewnętrznych aktów prawnych,

2) rażącego działania przeciwko celowi i interesom Stowarzyszenia,

3) nagminnego nie wykonywania swoich obowiązków,

4) powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach.

8. Odwołanie następuje w tajnym głosowaniu przez Zjazd zwołany na wniosek Zarządu Głównego lub Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Uchwała Zjazdu jest ostateczna.

§ 21.

Władze Naczelne działają kolegialnie.

§ 22.

1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Zjazd zwoływany przez Zarząd Główny raz na cztery lata.

2. Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany na wniosek:

a) Zarządu Głównego,

b) Głównej Komisji Rewizyjnej,

c) Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej jedną piątą członków Stowarzyszenia,

d) jednej dziesiątej członków zwyczajnych Stowarzyszenia, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. Liczbę delegatów reprezentujących poszczególne oddziały potwierdza Zarząd Główny na podstawie przesłanych przez oddziały protokołów z wyborów, sporządzając zbiorcze zestawienie delegatów.

4. Zjazd Nadzwyczajny obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

5. Udział w Zjeździe z głosem decydującym biorą delegaci wybrani przez Walne Zebrania Oddziałów, w stosunku jeden delegat na 15 członków zwyczajnych. Mandat delegata na Zjazd zachowuje swą ważność na okres pełnej kadencji tj. do czasu wyborów delegatów na następny Zjazd Zwyczajny.

6. Prawo udziału w Zjeździe z głosem doradczym przysługuje członkom ustępujących Władz Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami oraz członkom wspierającym i honorowym.

7. Zawiadomienie o Zjeździe przesyła Zarząd Główny do wszystkich delegatów co najmniej 30 dni przed datą Zjazdu.

8. W zawiadomieniu należy podać datę, godzinę, miejsce Zjazdu, porządek dzienny oraz wezwanie do składania wniosków na Zjazd.

9. Każdemu członkowi Stowarzyszenia służy prawo zgłaszania wniosków na Zjazd.

10. Wnioski powinny być zgłoszone najpóźniej 10 dni przed Zjazdem za pośrednictwem Zarządów Oddziałów bądź bezpośrednio do zwołującego Zjazd.

11. Wnioski złożone po terminie określonym w ust.10 będą rozpatrywane na Zjeździe w trybie wolnych wniosków.

§ 23.

1. Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.

2. Drugi termin Zjazdu nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie. 3. Do Zjazdu należy:

1) uchwalenie głównego kierunku działalności Stowarzyszenia,

2) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

3) wybór prezesa Zarządu Głównego, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

4) udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,

5) uchwalenie Ordynacji Wyborczej,

6) uchwalenie regulaminów Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego,

7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego,

8) nadawanie godności członka honorowego,

9) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 24.

1. Zarząd Główny składa się z 8-12 (ośmiu do dwunastu) członków łącznie z Prezesem.

2. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz inne zaproszone osoby.

3. Zarząd Główny, podczas pierwszego posiedzenia zwołanego w terminie nie później niż 14 dni od daty Zjazdu, wybiera ze swojego grona czterech wiceprezesów, sekretarza oraz skarbnika, którzy reprezentują Zarząd Główny w kontaktach zewnętrznych.

4. Zarząd Główny obraduje co najmniej 4 razy w roku.

5. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności Uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równości, rozstrzygającym jest głos Prezesa.

6. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane jest przez Prezesa Zarządu Głównego lub na wniosek co najmniej trzech członków Zarządu Głównego. Członkowie Zarządu Głównego powinni być zawiadomieniu o wyznaczonym posiedzeniu nie później niż na 10 dni przed terminem.

7. Zarząd Główny uchwala podział czynności poszczególnych członków Zarządu Głównego. STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

8. Zarząd Główny może powołać Komisje Problemowe, Sekcje Branżowe, Koła regulaminowe, określać ich skład i zakres działania. Do powołania Koła lub Sekcji wymagane jest co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Koło, Sekcja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

9. Rezygnacja z pełnienia funkcji i/lub członkostwa w Zarządzie Głównym musi być złożona na piśmie.

10. Rezygnacja z funkcji Prezesa jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie Głównym.

§ 25.

1. Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Zjazdami.

2. Do zadań i uprawnień Zarządu Głównego należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2) kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i uchwałami Zjazdu,

3) uchwalenia okresowych planów działalności programowej i finansowej,

4) zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych,

5) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

7) powoływanie, rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,

8) uchwalanie regulaminu oraz zakresu obowiązków poszczególnych członków,

9) powoływanie Pełnomocników Zarządu Głównego,

10) podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji krajowych i zagranicznych,

11) powoływanie agend prowadzących działalność naukową, szkoleniową i gospodarczą,

12) zwoływanie Zjazdów,

13) uchwalenie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

14) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i opinii od Rady Stowarzyszenia o której mowa w § 28,

15) uchwalenie procedur, instrukcji, podejmowanie uchwał dotyczących komunikacji pomiędzy Zarządem Głównym a Oddziałami, w tym dotyczących przekazywania okresowych danych sprawozdawczych przez Oddziały,

16) uchwalenie szczegółowej instrukcji finansowo - księgowej dotyczącej w szczególności obiegu dokumentacji finansowo - księgowej pomiędzy Oddziałami a Zarządem Głównym. STATUT Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

§ 26.

1. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków i podlega bezpośrednio Zjazdowi. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

2. Główna Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Przedmiotem kontroli jest zwłaszcza wykonanie budżetu oraz sprawozdania ogólne i finansowe.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Władz Stowarzyszenia oraz stawiać wniosek na Zjeździe o udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Głównemu.

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, a w przypadku równości rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.

5. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania od uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Zjazdu zwołanego przez Główną Komisję Rewizyjną w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

§ 27.

1. Główny Sąd Koleżeński jest niezawisły w swojej działalności.

2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

3. Główny Sąd Koleżeński orzeka przynajmniej w trzyosobowych składach wyznaczonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

4. Uchwały (orzeczenia) Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów.

5. Oprócz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia, wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia.

6. Główny Sąd Koleżeński wymierza następujące kary: a) upomnienie, b) nagana, c) zawieszenie w prawach członka na okres do sześciu miesięcy, d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

7. Od uchwały (orzeczenia) Głównego Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania w terminie 30 dni do Zjazdu przypadającego w najbliższym terminie. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wymierzona kara ulega zawieszeniu.

§ 28. Rada Stowarzyszenia

 

1. Rada Stowarzyszenia stanowi ciało doradcze i opiniodawcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą z urzędu Prezesi Zarządów Oddziałów.

 

ROZDZIAŁ V Władze Oddziałów.

§ 29.

1. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 15 członków Stowarzyszenia.

2. Oddziały te realizują cele i zadania Stowarzyszenia na terenie określonym w Uchwale o ich powołaniu.

§ 30.

Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński.

§ 31.

1. Kadencja Władz Oddziału trwa 4 lata. Wybór nowych władz następuje najpóźniej w okresie dwóch miesięcy po upływie kadencji.

2. Wybór Władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.

3. W przypadku ustąpienia członka Władz Oddziału wymienionych w § 30 pkt 2,3,4 i związanej z tym konieczności uzupełnienia jej składu w toku kadencji, Władza, której skład wymaga uzupełnienia, przyjmuje do swego grona nowego członka spośród osób, które na Walnym Zebraniu otrzymała największą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). W razie braku takich osób przeprowadza się wybory uzupełniające. Liczba osób przyjętych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

4. W przypadku większej ilości powstałych wakatów niż 1/3 składu, przeprowadza się wybory pełnego składu danej Władzy na okres do końca biegnącej kadencji.

5. Odwołanie z członkostwa i/lub z funkcji we Władzach Oddziału może nastąpić z powodu:

1) umyślnego lub rażącego naruszenia postanowień Statutu,

2) rażącego działania przeciwko celowi i interesom Stowarzyszenia,

3) nagminnego nie wykonywania swoich obowiązków,

4) powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności na posiedzeniach.

6. Odwołanie następuje w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie zwołane na wniosek Zarządu Oddziału lub Komisji Rewizyjnej w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

7. Funkcja Prezesa Zarządu Oddziału może być sprawowana przez tę samą osobę najwyżej dwie kadencje przypadające bezpośrednio po sobie.

8. Prezes Zarządu Oddziału obowiązany jest zawiadomić Zarząd Główny o miejscu i terminie wyborów władz Oddziału z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 32.

1. Władze Oddziału działają kolegialnie.

2. Władze Oddziału podejmują samodzielne uchwały w sprawach dotyczących potrzeb swojego obszaru działania.

3. Zarządy Oddziałów mogą powoływać Koła, Sekcje Branżowe. Do powołania Koła lub Sekcji wymagane jest co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Koło, Sekcja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. Koło, Sekcja realizują zadania Oddziału.

4. Oddziały Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mogą prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

5. Oddziały Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną mogą tworzyć podmioty gospodarcze przewidziane prawem i przystępować do już istniejących.

§ 33.

1. Walne Zebranie, zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne, zwoływane jest przez Zarząd Oddziału.

2. W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym wszyscy członkowie wspierający i honorowi.

3. Termin Walnego Zebrania oraz jego porządek dzienny podaje Zarząd do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed terminem zebrania.

4. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej,  albo też na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału. Termin odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zebrania nie może przekraczać 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.

5. Walne Zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Oddziału, a w drugim terminie bez względu na ilość członków.

6. Drugi termin Walnego Zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

8. Do Walnego zebrania należy:

1) zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz udzielanie lub odmówienie udzielania absolutorium Zarządowi,

2) uchwalanie wytycznych całokształtu działalności Oddziału,

3) wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, wybór członków Komisji Rewizyjnej, wybór członków Sądu Koleżeńskiego oraz wybór delegatów na Zjazd,

4) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie,

5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Oddziału

§ 34.

1. Zarząd Oddziału składa się z 5-9 członków łącznie z Prezesem.

2. W posiedzeniach Zarządu Oddziału mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i inne zaproszone osoby.

3. Zarząd, podczas pierwszego posiedzenia zwołanego w terminie nie później niż 14 dni od daty Walnego Zebrania, wybiera ze swego grona wiceprezesa lub dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, którzy reprezentują Zarząd Oddziału na zewnątrz.

4. Zarząd odbywa posiedzenie według potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku.

5. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości rozstrzygającym jest głos Prezesa.

6. Zadaniem Zarządu jest realizowanie celów, zadań i polityki Stowarzyszenia na swoim terenie pomiędzy Walnymi Zebraniami.

7. Rezygnacja z pełnienia funkcji i/lub członkostwa w Zarządzie musi być złożona na piśmie.

8. Rezygnacja z funkcji Prezesa jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zarządzie.

9. Do Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Zjazdu, Zarządu Głównego i Walnego Zebrania,

2) składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu,  

3) powołanie Kół, Sekcji Branżowych oraz Komisji roboczych do określonych spraw, systematyczne analizowanie ich działalności,

4) dysponowanie posiadanym majątkiem,

5) uchwalanie obowiązujących w Oddziale wysokości wpisowego i składek członkowskich powyżej ustalonych przez Zarząd Główny,

6) prowadzenie obowiązującej dokumentacji finansowo - księgowej,

7) uchwalanie rocznych preliminarzy Oddziału,

10. Po upływie każdego roku kalendarzowego, Zarząd zwołuje, w terminie do końca pierwszego kwartału następnego roku, coroczne zebranie informacyjno – sprawozdawcze, w którym biorą udział członkowie Oddziału.

§ 35.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Przedmiotem kontroli jest zwłaszcza bieżąca realizacja zadań oraz sprawozdania ogólne i finansowe.

3. Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Oddziału. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Władz Oddziału oraz stawiać wniosek na Walnym Zebraniu o udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Oddziału.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.

§ 36.

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków. Ze swojego grona wybiera przewodniczącego oraz sekretarza.

2. Uchwały (orzeczenia) Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W przypadku równości rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.

3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy zgłoszone przez Władze Oddziału lub członków Stowarzyszenia, dotyczące popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia oraz sprawy odpowiedzialności organizacyjnej wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach Oddziału jak również sprawy nie wykonywania innych obowiązków wymienionych w Statucie.

4. Orzeczenie Sądu Koleżeńskiego powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) zawieszenie w prawach członka na okres do sześciu miesięcy,

d) wykluczenie ze Stowarzyszenia.

6. Od uchwały (orzeczenia) Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania. Odwołanie wnosi się w terminie 30 dni za pośrednictwem sądu, który orzekł w sprawie.

 

ROZDZIAŁ VI Majątek i gospodarka finansowa.

§ 37.

1. Dla realizowania zadań statutowych Stowarzyszenie posiada majątek, który tworzy się z następujących źródeł:

1) składki członkowskie,

2) dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,

3) dochody z działalności gospodarczej,

4) z jednorazowych wpłat wpisowego.

2. Zarząd Główny dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w następującym zakresie i wymiarze przekazywanym przez Oddziały posiadające osobowość prawną:

1) jednorazowe wpłaty wpisowego - 50 %

2) składki członkowskie - 20 %

3. przychody z działalności statutowej i gospodarczej - 1 % 3. Zarządy Oddziałów posiadających osobowość prawną dysponują majątkiem Stowarzyszenia pozyskanym przez siebie w następującym zakresie i wymiarze:

1) jednorazowe wpłaty wpisowego - 50 %

2) składki członkowskie - 80 % 3) przychody z działalności statutowej i gospodarczej - 99 %

4. Szczegółowe zasady dla Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej reguluje instrukcja finansowo-księgowa wydana przez Zarząd Główny.

§ 38.

1. Dla zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnieni są - w Zarządzie Głównym i w Zarządach Oddziałów - prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik.

2. Do wykonywania czynności wymienionych w tym paragrafie wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.

ROZDZIAŁ VII Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39.

1. Uchwała w sprawie zmiany Statutu może być podjęta przez Zjazd większością co najmniej 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę

2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Zjazd większością co najmniej 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§ 40.

1. W razie podjęcia przez Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia – Zjazd wybierze komisje likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa również cel na jaki ma być przeznaczony jego majątek.